Modern Chess Endings

A. A. Troitski. Casopis Ceskslov. Sachistu,' 1923.

Henri Rinck. I. Mention, Deutsche Schachzeitung," 1912.

Henri Rinck. I. Mention, Deutsche Schachzeitung," 1912.

F. Sackmann. "Deutsche Arbeiter

Schachzeitung," 1913.

Henri Rinck. II. Mention. Neue Leipziger Zeitung," 1930.

A. O. Herbstmann.

F. Sackmann. "Deutsche Arbeiter

Schachzeitung," 1913.

I te

N. D. Grigoriev. III. Pr. " Schachmat," 1928.

A. O. Herbstmann.

N. D. Grigoriev. III. Pr. " Schachmat," 1928.

0 0

Post a comment